Tên
Số tiền
Ngày ủng hộ
Ghi chú
Hỗ trợ
Nguyễn Phan Minh Cảnh
500000
20/08/2021
Tổng số tiền mạnh thường quân hỗ trợ
500,000 VND